بینایی ماشین یا Machine vision چیست و چه مفاهیمی دارد؟
بینایی ماشین یا Machine vision چیست و چه مفاهیمی دارد؟
بینایی ماشین یا Machine Vision (MV) فناوری و روش های مورد استفاده جهت ارائه تحلیل مبتنی بر تصویر، در کاربردهای معمولاً صنعتی از قبیل بازرسی خودکار، ...